SK EN RU

História

Genéza strojárskeho závodu Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky, ktorý je súčasťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, je úzko spojená s rozvojom baníctva na hornej Nitre. Jeho vznik v januári roku 1982 si vynútila potreba operatívnejšieho a kvalitnejšieho zabezpečovania výrobno-opravárenských činností.
Keďže baníctvo na hornej Nitre má hlboké korene, je zrejmé, že takáto požiadavka existovala už skôr. Nový závod nevznikol na „zelenej lúke“, ale zužitkoval všetky cenné skúsenosti pracovníkov strediska banskej strojnej výroby Bane Cígeľ, ktorí neskôr vytvorili jadro pracovného kolektívu BME Nováky.

Výrobný program bol spočiatku zameraný hlavne na opravy výstuží, raziacich a dobývacích kombajnov, rôznych mechanizmov a na výrobu náhradných dielov pre potreby banskej prevádzky. Nové ekonomické podmienky na začiatku 90-tych rokov podnietili vedenie závodu, aby citlivo zvažovalo možnosti ďalšej perspektívy. Strojárski odborníci nestáli so založenými rukami a začali s inováciou výrobného programu aj na nebanskú techniku.

Naliehavá potreba uhlia pre rozvíjajúci sa priemysel po skončení 2. svetovej vojny v roku 1945 sa výrazne odrazila v rozvoji uhoľného baníctva na Slovensku. Kládli sa požiadavky na neustále zvyšovanie objemu ťažby, čo bolo možné zabezpečiť len vznikom nových ťažobných podnikov a zavádzaním mechanizácie do všetkých banských činností.
Postupné uplatňovanie mechanizácie v podzemí a technická náročnosť boli ovplyvnené vývojom technológie dobývania a špecifickými podmienkami jednotlivých ťažobných polí. Nárastu mechanizácie sa prispôsobovali i ťažobné podniky rozširovaním a výstavbou nových kapacít strojárenskej údržby a výroby.

S nástupom 70-tych rokov začal prudký rozvoj uhoľného baníctva s ešte výraznejšou potrebou vyhovujúcej mechanizácie, hlavne banských mechanizovaných výstuží, dobývacích a raziacich kombajnov. Preto príprava výstavby strojárenskej základne pre koncern ULB (Uhoľné a lignitové bane) začala byť veľmi naliehavá.
Koncom roku 1974 boli odovzdané podklady generálnemu projektantovi Banské projekty Bratislava na spracovanie odbornej štúdie zameranej na výstavbu údržbárskej základne Uhoľných a lignitových baní. O rok neskôr v máji odborná komisia menovaná vtedajším generálnym riaditeľom Ing. Valovičom posúdila štúdiu a odporučila vedeniu koncernu pokračovať v príprave výstavby.
Generálny projektant dokončil projektovú úlohu na sklonku roku 1978. Po zložitej a náročnej expertíze bola 8. marca 1978 schválená, následne bol vypracovaný úvodný projekt a k 31. decembru 1979 vystavený schvaľovací protokol. Definitívnym stanoviskom sa stal povrch bývalej Bane Mier v Novákoch, v ktorej bola ukončená ťažba uhlia k 31. decembru 1978. Z povrchových objektov sa využili dva: bývalá banícka kúpeľňa a šatne, ktoré sa v rámci výstavby banských strojární rekonštruovali na kuchyňu a jedáleň a administratívna budova, slúžiaca pôvodným účelom. Ostatné objekty boli asanované a materiálová úpadnica zaplavená popolčekom.
 
Rozhodnutím generálneho riaditeľa Ing. Šenkárčina bol k 1. januáru 1981 zriadený závod banskej mechanizácie, organizačne s osobitným režimom riadenia pričlenený ku koncernovému podniku Baňa Cígeľ.
Rok 1981 bol aj rokom prípravy na vznik novej samostatnej hospodárskej organizácie. Realizácia výstavby banských strojární svojím rozsahom a zvlášť prípravou na budúcu prevádzku determinovala vznik nového podniku, ktorý mal byť i priamym investorom banských strojární.

Minister palív a energetiky rozhodnutím zo dňa 21. decembra 1981 zriadil novú organizáciu pod názvom BANSKÁ MECHANIZÁCIA A ELEKTRIFIKÁCIA, koncernová účelová organizácia, so sídlom v Novákoch, s účinnosťou od 1. januára 1982.

Novej organizácii bol stanovený nasledovný okruh činností:
  • investičná výstavba banských strojární
  • centralizácie vybranej banskej mechanizácie
  • zabezpečovanie generálnych opráv a výroba náhradných dielov pre vybranú banskú mechanizáciu
  • zabezpečovanie hmotných výstupov rozvoja vedy a techniky, banskej mechanizácie
Vznikom organizácie od 1. 1. 1982 bolo do nej organizačne začlenené stredisko banskej strojnej výroby z Bane Cígeľ, s celkovým počtom zamestnancov 108, z toho 99 robotníkov a 9 technicko-hospodárskych zamestnancov. Hlavným zámerom pričlenenia bolo vytvoriť zamestnanecký potenciál, ktorý by získal potrebné skúsenosti vo výrobno-opravárenskej činnosti banských strojných zariadení a pri nábehu výroby v nových prevádzkach banskej mechanizácie a elektrifikácie by umožnil plynulý nábeh výroby.

Dňom vzniku zamestnávala nová organizácia 142 zamestnancov, z toho 118 robotníkov a 24 THZ. Prvým riaditeľom organizácie bol Ing. Ľudovít Jančich, technicko-výrobným námestníkom Ing. Walter Stiffela, vedúcim úseku strojnej výroby a údržby Jozef Mečiar.
Už v prvom roku o delimitácii bola pracovná činnosť a výrobný program zameraný na opravy banských výstuží, raziacich kombajnov, výrobu náhradných dielov na tieto strojné zariadenia a dopravníky, výrobu drobnej mechanizácie. Ku koncu roku boli vyrobené 3 kusy funkčných modelov novej mechanizovanej výstuže BMV 2-3,2, určenej pre dobývanie nadstropu , vyvinutej za účinnej spolupráce úseku strojnej údržby a výroby, technickej prípravy výroby a Banského výskumného ústavu v Prievidzi.

O rok neskôr došlo k nárastu stavu zamestnancov a k zvýšeniu výroby a opráv. Koncepcia výroby a výrobný program boli rozšírené o požiadavku vyrobiť 20 kusov nového typu mechanizovanej výstuže BMV 2-3,2.

Stavba banských strojární bola zavŕšená v decembri 1986. V priebehu 1. polroka 1987 boli úplne odstránené kolaudačné závady a nedostatky. Skúšobná prevádzka začala v terajšej prevádzke výroby náhradných dielov od 1. júla 1985 a v ostatných od januára 1987:
Rok 1989 bol označený ako cieľový rok nábehu výrobných kapacít na projektovaný výkon.

Predchádzajúca: Stratégia
Nasledujúca stránka: Certifikáty a oprávnenia