Tel: +421 465 461 238  

Manažment spoločnosti HBz., a. s., BME, o. z. stanovil politiku kvality, ktorá je v súlade s víziou a stratégiou spoločnosti. Cieľom je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj spoločnosti v rámci podnikateľských aktivít. Plne si uvedomujeme, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným uspokojovaním požiadaviek našich zákazníkov, systematickou starostlivosťou o kvalitu výrobkov, ako aj kvalitou všetkých procesov a činností podieľajúcich sa na realizácii našich produktov. Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality aktívne uplatňovať v praxi.

Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním. Vytvára predpoklady pre tvorbu zhodného produktu okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov vytváraním dôstojných pracovných miest a poskytovaním ekonomických a iných istôt. Spoločnosť pre uspokojenie zákazníkov a akcionárov vyžaduje od svojich zamestnancov plnohodnotnú, kvalitnú a profesionálnu prácu.

Naši dodávatelia sú našimi partnermi v podnikaní. Ako takí, musia prevziať svoj podiel zodpovednosti za spokojnosť našich zákazníkov.

Účinnou osvetou a školeniami našich zamestnancov prispievame k zvyšovaniu ich povedomia v oblasti kvality a ochrany životného prostredia.


Predstavitelia vrcholového manažmentu spoločnosti HBz., a. s., BME, o. z. Nováky sa zaväzujú vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality. Všetci zamestnanci sú priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce.