Tel: +421 465 461 238  

 

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

1. NESTRANNOSŤ
Pri rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na vzťahy so zainteresovanými stranami (výber zákazníkov, vzťahy s akcionármi, personálne riadenie alebo organizácia práce, výber a riadenie dodávateľov a obchodných partnerov, vzťahy s okolitým spoločenstvom a inštitúciami, ktoré ho zastupujú), sa spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. vyhýba všetkým formám diskriminácie najmä na základe veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, zdravia, rasy, národnosti, politických názorov alebo náboženskej viery takýchto subjektov.

2. ČESTNOSŤ
V rámci vykonávania profesionálnych činností sa najmä od zamestnancov vyžaduje, aby s primeranou starostlivosťou dodržiavali všetky platné zákony, všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj Etický kódex a vnútorné predpisy spoločnosti. Sledovanie záujmov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. nesmie byť za žiadnych okolností používané ako zdôvodnenie nečestného konania.

3. ZAMEDZENIE VZNIKU KONFLIKTU ZÁUJMOV
Pri vykonávaní akejkoľvek činnosti nesmú vznikať situácie, pri ktorých by sa osoby zainteresované na transakciách dostali do konfliktu záujmov alebo, v ktorých by takéto konanie vyvolávalo odôvodnenú obavu, že sú v konflikte záujmov.
Takýmito situáciami sú nielen tie, pri ktorých zamestnanec alebo člen predstavenstva a dozornej rady spoločnosti presadzuje záujem, ktorý je v rozpore s poslaním spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. alebo vedie k narušeniu rovnováhy záujmov zainteresovaných strán, ale tiež situácie, pri ktorých zamestnanec alebo člen predstavenstva a dozornej rady spoločnosti získa osobnú výhodu z podnikateľských príležitostí spoločnosti, alebo v ktorých predstavitelia zainteresovaných strán (zákazníkov, dodávateľov, verejných inštitúcií a pod.) narúšajú dôveryhodný vzťah so spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z..

4. DÔVERNOSŤ
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. zaručuje dôvernosť informácií, ktorými disponuje a zdrží sa akéhokoľvek neoprávneného získavania dôverných informácií s výnimkou prípadov udelenia výslovného súhlasu, všetko v súlade s platnou legislatívou. Okrem toho zainteresované strany spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. nesmú použiť dôverné informácie na účely, ktoré nie sú spojené s výkonom ich činností, ako aj v prípade nelegálneho obchodovania alebo manipulácie trhu. „Dôverné informácie” na účely tohto dokumentu sú akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne prístupné. Zásady ochrany a nakladania s informáciami spoločnosti sú bližšie špecifikované vo vnútorných predpisoch spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. a nadväzujúcich dokumentoch.

5. VZŤAHY S AKCIONÁRMI
Akcionári musia mať k dispozícii všetky dôležité informácie. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. vytvára také podmienky, aby umožnila účasť akcionárov na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, zaisťuje paritu informácií (rovnosť prístupu k informáciám) a chráni záujmy spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. a valného zhromaždenia pred iniciatívami, ktoré sa nezakladajú na princípoch transparentnosti a korektnosti.

6. OCHRANA HODNOTY AKCIONÁROV
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. podniká tak, aby hospodárska a finančná výkonnosť ochraňovala a ďalej zvyšovala jej hodnotu.

7. HODNOTA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Zamestnanci spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sú nenahraditeľným faktorom jej úspechu. Na základe toho spoločnosť chráni a podporuje hodnotu svojich ľudských zdrojov v záujme zlepšenia a zveľadenia tohto aktíva a konkurenčnej sily predstavovanej kvalifikáciou každého z nich.

8. SPRAVODLIVÉ UPLATŇOVANIE PRÁVOMOCÍ
Pri schvaľovaní a riadení zmluvných vzťahov, ktoré znamenajú vytváranie hierarchických vzťahov - najmä so zamestnancami - sa spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. zaväzuje, že právomoci s tým súvisiace budú vykonávané spravodlivo a v súlade s dobrými mravmi a nebudú žiadnym spôsobom zneužívané.
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. predovšetkým garantuje, že jej právomoci nebudú vykonávané tak, aby preukázateľne poškodzovali dôstojnosť a slobodu zamestnancov a že rozhodnutia, ktoré sa týkajú aj organizácie pracovných činností, budú chrániť hodnotu každého z nich.

9. INTEGRITA JEDNOTLIVCA
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. zaručuje fyzickú a duševnú integritu svojich zamestnancov, pracovné podmienky, ktoré rešpektujú ich dôstojnosť, pravidlá správania sa založené na dobrých mravoch a bezpečné pracovisko. Okrem toho, spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. koná takým spôsobom, aby zaistila, že na pracovisku nevzniknú prípady najmä nezákonného nátlaku, šikanovania alebo prenasledovania. Žiadosti alebo hrozby, ktoré navádzajú osoby, aby sa dopustili konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo Etickým kódexom, alebo aby konali spôsobom poškodzujúcim morálne alebo osobné presvedčenie, alebo priority kohokoľvek iného, sú zakázané.

10. TRANSPARENTNÉ A ÚPLNÉ INFORMÁCIE
Zamestnanci, ako i ostatné fyzické a právnické osoby (ďalej len „osoby“) uvedené v tomto Etickom kódexe spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sú povinní poskytovať úplné, transparentné, zrozumiteľné a presné informácie spôsobom, ktorý umožňuje zainteresovaným stranám pri vytváraní vzťahov so spoločnosťou dospieť k nezávislým informovaným rozhodnutiam, ktoré sa týkajú ich záujmov v týchto vzťahoch, alebo majú iný dôležitý vplyv na tieto vzťahy. Pri uzatváraní zmlúv spoločnosť venuje osobitnú starostlivosť zámeru vysvetliť zmluvnému partnerovi jasným a zrozumiteľným spôsobom požiadavky na jeho správanie sa vo všetkých predvídateľných situáciách. Pravidlá pre zabezpečenie princípov transparentnosti a kompletnosti informácií sú popísané vo vnútorných predpisoch spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z..

11. PRESNOSŤ PRI DODRŽIAVANÍ PLNENIA ZMLÚV
Plnenie zmlúv a z nich vyplývajúcich úloh musí byť vykonávané v súlade s podmienkami, ktoré s dostatočnou informovanosťou odsúhlasili zmluvné strany. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sa zaväzuje, že nebude zneužívať podmienky neznalosti alebo nespôsobilosti zmluvných strán.

12. ČESTNÉ A BEZÚHONNÉ SPRÁVANIE SA PRI OPÄTOVNOM ROKOVANÍ O ZMLUVÁCH
Je nevyhnutné vyhýbať sa situáciám, pri ktorých sa ktokoľvek konajúci v mene spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. usiluje získať výhodu zo zmluvných nedostatkov v existujúcich vzťahoch alebo z iných nepredvídateľných okolností s cieľom dosiahnuť opätovné rokovanie o zmluve s jediným úmyslom, zneužiť postavenie závislosti alebo oslabenia, v ktorom sa ocitla druhá zmluvná strana.

13. KVALITA SLUŽIEB A PRODUKTOV
Činnosti spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sú orientované na spokojnosť a ochranu zákazníkov, v záujme čoho je venovaná dôsledná pozornosť všetkým požiadavkám, ktoré môžu viesť k zlepšeniu kvality produktov a služieb. S takýmto zámerom spoločnosť podporuje aj činnosti v oblasti výskumu, vývoja a marketingu s cieľom dosiahnuť vysoké štandardy kvality svojich služieb a produktov.

14. ČESTNÁ HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. potvrdzuje zásady čestnej konkurencie a zdržiava sa takého správania, ktoré je preukázateľne nekalé alebo bezohľadné, alebo predstavuje zneužívanie dominantného postavenia.

15. SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. si je vedomá toho, že jej aktivity môžu mať priamy aj nepriamy vplyv na podmienky, ekonomický a sociálny rozvoj a celkové blaho spoločnosti, ako aj dôležitosti spoločenského prijatia v oblastiach jej pôsobnosti. Vzhľadom na to sa spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. usiluje, aby sa jej investície realizovali spôsobom únosným pre životné prostredie, rešpektovali sa miestne hodnoty ako aj spoločnosť ako celok. Podporou iniciatív kultúrnej a spoločenskej hodnoty spoločnosť prispieva k neustálemu vylepšovaniu svojho dobrého mena vnímaného verejnosťou.

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Životné prostredie je primárnou hodnotou, k ochrane ktorej sa spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. zaväzuje. Preto je s plánovaním aktivít spoločnosti spojené úsilie o rovnováhu medzi ekonomickou činnosťou a rozhodujúcimi environmentálnymi záujmami, so zreteľom na práva budúcich generácií. Spolu s prijímaním preventívnych opatrení na znižovanie rizík, ktorým je vystavené obyvateľstvo a životné prostredie sa spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. usiluje zmierňovať dopady svojich činností na životné prostredie a krajinu, a to nielen dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, ale aj zohľadňovaním výsledkov vedeckého výskumu a profesionálnych postupov v predmete svojho podnikania.


 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA VO VZŤAHU K ZÁKAZNÍKOM

1. NESTRANNOSŤ
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sa zaväzuje, že nebude diskriminovať svojich zákazníkov.

2. ZMLUVY A OZNÁMENIA URČENÉ ZÁKAZNÍKOM
Zmluvy a oznámenia určené zákazníkom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z., vrátane inzerátov, musia byť:

 • jasné a jednoduché, formulované v jazyku, ktorý je čo najviac podobný jazyku obvykle používanému v danej komunite,
 • vypracované v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi spoločnosti bez toho, aby sa uchyľovali ku klamlivým alebo neprimeraným praktikám a
 • kompletné, aby neboli vynechané žiadne otázky, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie zákazníka.

3. SPRÁVANIE SA ZAMESTNANCOV
Spôsob správania sa spoločnosti voči zákazníkom je prejavom vôle slúžiť v spojení s úctou a slušnosťou. Je to vzťah založený na úcte a profesionalite. Popri uvedenom sa spoločnosť zaväzuje obmedziť formality, ktorými sa musia zákazníci riadiť, a uplatniť postupy pre platby, ktoré sú jednoduché, bezpečné, a ak je to možné, realizovateľné prostredníctvom počítača a nezaťažené žiadnymi dodatočnými poplatkami.

4. RIADENIE KVALITY A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sa zaväzuje, že bude uplatňovať primerané normy pre kvalitu ponúkaných služieb a/alebo produktov, dodržiavať vopred stanovenú úroveň a pravidelne monitorovať výsledky vnímania kvality.

5. ANGAŽOVANOSŤ ZÁKAZNÍKOV
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sa zaväzuje, že bude vždy primeraným spôsobom a rýchlo reagovať na návrhy a sťažnosti zákazníkov a združení zákazníkov. Je zodpovednosťou spoločnosti informovať zákazníkov o tom, že ich oznámenie bolo prijaté a aký čas je potrebný na odpoveď na toto oznámenie v zmysle vnútorných predpisov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z.. Zákazníci musia dostať odpoveď za bežných okolností bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch v primeranej lehote. Aby sa dodržiavali uvedené pravidlá správania sa, zavedený integrovaný kontrolný systém monitoruje správanie sa zamestnancov a dodržiavanie postupov, ktorými sa riadia vzťahy so zákazníkmi.

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA VO VZŤAHU K DODÁVATEĽOM

1. VÝBER DODÁVATEĽA
Cieľom procesov nákupu je získať maximálnu konkurenčnú výhodu pre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. a zaručiť rovnosť príležitostí pre všetkých dodávateľov. Tieto postupy vychádzajú z predzmluvného a zmluvného správania sa, ktoré sa vyznačuje základnými a recipročnými prvkami dobrej viery, transparentnosti a spolupráce. Spoločnosť sa zaväzuje, že nebude diskriminovať osoby ako dodávateľov alebo potenciálnych dodávateľov.

2. INTEGRITA A NEZÁVISLOSŤ VO VZŤAHOCH S DODÁVATEĽMI
Vzťahy spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. s jej dodávateľmi sa riadia pravidlami uvedenými v tomto Etickom kódexe a sú trvalo monitorované spoločnosťou. Tieto vzťahy zahrňujú aj finančné a konzultačné zmluvy. Podpis zmluvy s dodávateľom musí byť vždy založený na úplne jasnom vzťahu a ak je to možné, je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek forme závislosti, napríklad:

 • je neprípustné presviedčať dodávateľa, aby uzavrel nevýhodnú zmluvu s tým, že v budúcnosti bude mať možnosť uzavrieť výhodnejšiu zmluvu,
 • je neprípustné, aby sa dlhodobé projekty realizovali na základe krátkodobých zmlúv, ktoré by sa museli neustále obnovovať, vrátane úpravy ceny, ako aj uzatváranie konzultačných zmlúv, ktoré nepredstavujú získanie primeraného know-how a pod.,
 • osobitnú pozornosť treba venovať vypracovaniu a vykonávaniu zmlúv, ktorých predpokladaná hodnota je obzvlášť významná z hľadiska obchodného objemu dodávateľa.

3. ETICKÉ SPRÁVANIE SA PRI OBSTARÁVANÍ
V záujme zabezpečenia súladu činností spojených s obstarávaním s prijatými etickými princípmi sa spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. zaväzuje zavádzať pre určité dodávky osobitné požiadavky (napr. existenciu systému environmentálneho manažérstva) ako aj dodržanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Porušenie všeobecných pravidiel Etického kódexu znamená aktiváciu disciplinárnych mechanizmov, ktorých cieľom je zabrániť spáchaniu trestného činu, ktorý by bolo možné pripísať činnosti spoločnosti. Z tohto dôvodu musia jednotlivé uzatvorené zmluvy obsahovať osobitné požiadavky. Zmluvy s osobami z krajín, ktoré renomované organizácie zaraďujú do kategórie „rizikové”, obsahujú ustanovenia, ktorými sa vyžaduje:

 • uznanie osobitných sociálnych záväzkov zo strany dodávateľa (napr. opatrenia, ktorými garantuje dodržiavanie základných práv svojich zamestnancov, zásad rovnosti, nediskriminačného zaobchádzania a opatrenia na zamedzenie detskej práce),
 • možnosť vykonania inšpekcií vo výrobných závodoch alebo v kanceláriách dodávateľa, ktoré overia, či sú tieto požiadavky dodržiavané.

 

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI

1. ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. garantuje, že bude v oblasti životného prostredia presadzovať ciele v súlade so svojimi strategickými cieľmi. Aby využila každú možnosť na dosiahnutie synergického efektu, environmentálna politika sa definuje a implementuje jednotným a konzistentným spôsobom. Tieto činnosti zahŕňajú:

 • stanovenie politík pre životné prostredie a udržateľný priemyselný rozvoj,
 • vypracovanie vnútorných predpisov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. na zavedenie environmentálnej politiky,
 • identifikáciu ukazovateľov a zabezpečenie monitorovania a kontroly výsledkov opatrení spoločnosti týkajúcich sa vplyvu na životné prostredie,
 • sledovanie zmien legislatívy pre oblasť životného prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii,
 • vzťahy s organizáciami, inštitúciami a agentúrami zameranými na oblasť životného prostredia a podporovanie, implementáciu a koordináciu memoránd o porozumení a programových dohôd s podobnými inštitúciami a tiež štátnymi inštitúciami.

2. STRATÉGIE A NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SPOLOČNOSTI
Stratégia spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. zahŕňa investície a činnosti, ktoré sú v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, najmä:

 • vynakladanie primeraných investičných zdrojov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov,
 • v kontexte národných a medzinárodných orgánov a programov podpora takých aktivít a foriem správania sa, ktoré berú ohľad na životné prostredie ako na faktor strategického významu,
 • programy orientované na zákazníkov s cieľom podporovať racionálne využívanie energie.

3. OZNÁMENIA V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. poskytuje informácie o implementácii svojej environmentálnej politiky a o konzistentnosti dosiahnutých výsledkov z pohľadu stanovených cieľov, najmä:

 • najvýznamnejšie udalosti týkajúce sa životného prostredia (napríklad certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva, modernizáciu závodov a zariadení, dohody a rôzne iniciatívy na ochranu životného prostredia a miestnych oblastí a spoločenstiev),
 • hlavné výsledky v oblasti životného prostredia (energetickú efektívnosť, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, vodné hospodárstvo, znižovanie emisií, rozvoj odpadového hospodárstva a pod.).

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. sa zaväzuje sprístupniť environmentálne informácie v súlade s požiadavkami ochrany obchodného tajomstva a dôverných informácií.

4. EKONOMICKÉ VZŤAHY S POLITICKÝMI STRANAMI, ZVÄZMI A ZDRUŽENIAMI
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. nefinancuje politické strany, ich kandidátov alebo ich zástupcov, či už na Slovensku alebo v zahraničí, ani nesponzoruje zjazdy alebo zhromaždenia, ktorých jediným alebo hlavným účelom je politická propagácia.
Spoločnosť sa zároveň zdržiava akéhokoľvek priameho alebo nepriameho vyvíjania nátlaku na politikov. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. neposkytuje príspevky organizáciám, pri ktorých by mohol nastať konflikt záujmov. Má však záujem podporiť, finančne alebo iným spôsobom, konkrétne projekty organizácií, ak spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • ciele sa viažu na poslanie spoločnosti,
 • finančné prostriedky majú jasné určenie a ich použitie je riadne a transparentne zdokumentované,
 • organizačné útvary zodpovedné za riadenie týchto vzťahov v rámci spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. udelia svoj výslovný súhlas.

5. VZŤAHY S INŠTITÚCIAMI
Všetky vzťahy so slovenskými alebo medzinárodnými inštitúciami sú založené výlučne na formách komunikácie, ktorých účelom je najmä hodnotiť dopady legislatívnych a administratívnych opatrení na spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z., odpovedať na žiadosti alebo rozhodnutia regulačných orgánov (otázky, interpelácie a pod.) alebo oboznámiť ich so stanoviskom spoločnosti k témam, ktoré sú pre ne dôležité. Vo vzťahu k uvedenému sa spoločnosť zaväzuje zriadiť na princípe nediskriminácie komunikačné kanály so všetkými inštitúciami na národnej a miestnej úrovni. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. prijíma konkrétne organizačné modely s cieľom zabrániť protiprávnemu konaniu voči štátnym inštitúciám.

6. VZŤAHY SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. si uvedomuje, že vytvorenie dialógu s príslušnými združeniami je mimoriadne dôležité pre riadny rozvoj svojich podnikateľských činností. Preto spoločnosť zriadila komunikačné kanály so združeniami zastupujúcimi zainteresované strany spolupracujúce so spoločnosťou. Ich úlohou je rozvíjať spoluprácu založenú na vzájomných záujmoch s cieľom prezentovať svoje stanoviská, hľadať spoločné riešenia a zabrániť možnému vzniku konfliktných situácií.

7. FINANČNÁ PODPORA A SPONZORSTVO
Prostredníctvom sponzorstva alebo osobitných dohôd spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. podporuje iniciatívy najmä v oblasti sociálnej, životného prostredia, kultúry, športu a vzdelania. Realizujú sa prostredníctvom podujatí s garantovanou kvalitou, ktoré majú celonárodný význam alebo zodpovedajú konkrétnym lokálnym alebo regionálnym potrebám a na ktorých sa zúčastňujú miestni občania, politické inštitúcie a združenia, s ktorými spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. spolupracuje pri plánovaní svojich aktivít tak, aby sa zaručil ich pôvodný cieľ, obsah a efektívnosť. V každom prípade, pri výbere návrhov venuje spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. osobitnú pozornosť každému možnému konfliktu záujmov osobnej alebo firemnej povahy. Príspevkové a sponzorské činnosti sa pre garantovanie ich konzistencie riadia osobitným postupom definovaným vnútornými predpismi spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z..

8. PROTIMONOPOLNÉ A INÉ REGULAČNÉ ORGÁNY
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. v plnej miere a dôsledne rešpektuje všetky protimonopolné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a nariadenia orgánov, ktoré regulujú trh. Spoločnosť vydáva vnútorné predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže a poskytuje v tejto oblasti potrebnú podporu. Spoločnosť neodmieta poskytnutie informácií ani nezatajuje, neskresľuje alebo nepredkladá s oneskorením žiadne informácie, ktoré protimonopolné alebo iné regulačné orgány požadujú pre výkon ich kontrolných činností a aktívne spolupracuje počas akéhokoľvek objasňovania situácie. S cieľom garantovať maximálnu mieru transparentnosti sa spoločnosť zaväzuje, že nepripustí, aby nastala situácia predstavujúca konflikt záujmov spojený so zamestnancami akéhokoľvek regulačného orgánu alebo ich rodinnými príslušníkmi.